Козіброцький Сергій Петрович

Козіброцький Сергій Петрович

Кандидат наук із фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.  Закінчив 1995 р. факультет фізичної культури ВДУ ім. Лесі Українки. У 2002 р. захистив у Львівському державному університеті дисертаційне дослідження “Програмно-нормативні основи фізичного виховання студентів (історико-методологічний аналіз)”. 2007 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання.

Основні етапи діяльності

1995 – 2005 рр. – голова спортивного клубу, викладач, старший викладач кафедри фізичного виховання Луцького державного технічного університету;

Із 2005 року донині – доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки із захисту дисертацій за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

Викладацька діяльність. Викладав такі навчальні курси: теорія і методика фізичного виховання; теорія і методика адаптивної фізичної культури, сучасні методи дослідження у фізичному вихованні. Розробив навчальні та робочі програми із цих дисциплін. Успішно керує написанням курсових, дипломних та магістерських робіт. Бере участь у роботі Державних екзаменаційних комісій. Надає методичну допомогу вчителям фізичного виховання м. Луцька та Волинської області.

Наукові здобутки. Досліджує зміст, структуру, спрямованість програмно-нормативного забезпечення фізичного виховання студентської молоді; специфіку програмного забезпечення фізичного виховання студентів у різні історичні періоди, сучасний зарубіжний досвід програмно-нормативного забезпечення фізичного виховання студентів, особливості та характерні тенденції укладання навчальних програм з фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів України. Ре­зультати дослідження дають змогу не лише індивідуалізувати і диференціювати фізичне виховання в програмах з фізичного виховання студентів, а й визначити стратегію програмного забезпечення у вищих навчальних закладах України.

Бере активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів».

Основні наукові роботи

  1. Характерні тенденції формування навчальних програм з фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів (за результатами історико-методологічного аналізу програмного забезпечення навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищій школі України) / С. П. Козіброцький // Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання : С. П. Козіброцький колект. моногр. – Львів : Ред.-вид. центр Львівсь. держ. ін-ту фіз. Культури ; НВФ «Укр. технології», 2005. – С. 95–110.
  2. Особливості програмування фізичного виховання у вищих навчальних закладах України в 30-х роках XX століття / С. П. Козіброцький // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – С. 21–23.
  3.  Ретроспективний аналіз програм фізичного виховання студентської молоді / С. П. Козіброцький // Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріали IV Міжнар. наук. конф. – Х. : ХДАФК, 2002. – С. 22–23.
  4.  Програмне забезпечення фізичного виховання студентів в довоєнний період / С. П. Козіброцький // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки “Вежа”, 2007. – № 10. – С. 12–15.
  5. Програмне забезпечення фізичного виховання студентської молоді в період незалежності України / С. Козіброцький, В. Смолюк, О. Швай // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – № 2 (10). – С. 10–14.