Місія збірника

Фізичне виховання і спорт як історично обумовлені види соціальної практики виконують важливі педагогічні, політичні та соціальні функції, тісно пов’язані з освітою, охороною здоров’я, матеріальним виробництвом, культурою, наукою, і є основними  чинниками   здорового   способу   життя,   профілактики захворювань,  організації   змістовного   дозвілля,    формування гуманістичних  цінностей   та   створення   умов  для  всебічного й гармонійного розвитку людини. Реалізуючи педагогічні функції, фізичне виховання також розв’язує завдання морального, естетичного, інтелектуального розвитку особистості.

Спорт сприяє досягненню  фізичної  та  духовної  досконалості людини, виявленню  резервних  можливостей  організму,  формуванню патріотичних почуттів  у  громадян  та  позитивному  міжнародному іміджу держави.

Збірник наукових праць «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві» – міжнародне видання, яке виходить із 1999 року й охоплює широку сферу наукових досліджень у галузі масового спорту, фізичної реабілітації та спорту вищих досягнень. Видання вміщує статті, які висвітлюють історію розвитку фізичної культури в Україні та світі; філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури; особливості фізичного виховання різних груп населення; питання професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту; педагогічні технології навчання фізичних вправ; засоби відновлення працездатності; особливості підготовки спортсменів та адаптації організму людини до фізичних навантажень.

Мета збірника наукових праць – наукове інформування, популяризація наукових знань, опублікування результатів прикладних та фундаментальних досліджень у галузі фізичного виховання і спорту.

У збірнику наукових праць публікуються матеріали за такими напрямами:

  • історичні, філософські, правові та організаційні проблеми фізичного виховання і спорту;
  • професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту;
  • педагогічні технології навчання фізичної культури;
  • фізична культура, фізичне виховання різних груп населення;
  • лікувальна фізична культура, спортивна медицина і фізична реабілітація;
  • олімпійський і професійний спорт.

Читачі збірника наукових праць – викладачі вищих навчальних закладів, учителі фізичної культури, тренери з видів спорту, фізичні реабілітологи, аспіранти, студенти.

Жанри. Головний жанр – наукова стаття. Окрім цього, видання вміщує аналітичні огляди, інформаційні повідомлення, рецензії на науково-методичні видання, листи до редакції.

Матеріали для опублікування друкуються українською, російською, англійською, польською мовами.

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» – рецензований збірник наукових праць, фахове вітчизняне видання, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямами «Педагогічні науки» (додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України 12.05.2015 р. № 528) та «Фізичне виховання і спорт» (додаток 17 до наказу Міністерства освіти і науки України від 13. 07. 2015 р. № 747). 

Засновник збірника наукових праць – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

Збірник наукових праць видається чотири рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19773-9573 ПР від 15.03.2013 р.

Із 2010 року збірник наукових праць зареєстровано в міжнародному центрі ISSN.

ISSN 2410-2156 (Online), ISSN 2220-7481 (Print)

Збірник наукових праць відображається в базах даних ; ; ; ; ; ; ; ;;  ; ; ; реферативній базі даних .

Електронні копії збірника наукових праць знаходяться в .