Порядок рецензування статей

1. Наукові статті, які надійшли в редакцію, проходять через інститут рецензування.

2. Форми рецензування:

  • внутрішня (рецензування статей членами редакційної колегії);
  • зовнішня (рецензування статей провідними фахівцями галузі).

3. Відповідальний секретар визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам щодо оформлення та спрямовує її на рецензування доктору або кандидату наук, який має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію.

4. Відповідальний секретар протягом 3 робочих днів повідомляє автора про отримання електронного варіанта статті.

5. Строки рецензування в кожному окремому випадку визначаються відповідальним секретарем з урахуванням умов для максимально оперативної публікації.

6. У рецензії має бути висвітлено:

  • відповідність змісту статті заявленій у назві темі;
  • відповідність статті сучасним науково-теоретичним положенням;
  • доступність статті читачам щодо мови, стилю, наочності таблиць та рисунків;
  • позитивні сторони й недоліки статті; які виправлення та доповнення потрібно внести автору;
  • висновок про можливість публікації статті: “рекомендується”, “рекомендується з урахуванням виправлення недоліків”, “не рекомендується”.

7. Рецензії завіряються в установленому порядку.

8. У разі відхилення статті редакційна колегія надсилає автору вмотивовану відмову.

9. Стаття, яка не рекомендована до публікації, до повторного розгляду не приймається. Текст негативної рецензії надсилається автору електронною або звичайною поштою.

10. Остаточне рішення про доцільність публікації статті приймає редакційна колегія.

11. Після прийняття редакційною колегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар інформує про це автора та зазначає терміни публікації. Оригінали рецензій зберігаються в редакційній колегії.