Вимоги до статей

Інститут фізичної культури та здоров’я Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки постійно (щоквартально) видає збірник наукових праць «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві».

Це міжнародне видання, яке виходить із 1999 року та охоплює широкий діапазон наукових досліджень у галузі фізичної культури, фізичної реабілітації й спорту. У збірнику наукових праць публікуються статті, у яких подано дані щодо розвитку фізичної культури, фізичного виховання різних груп населення, підготовки фахівців для галузі, особливості підготовки спортсменів та адаптації організму людей різного віку в процесі фізичного виховання.

Збірник наукових праць «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» видає публікації за такими напрямами:

  1. Історичні, філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури.
  2. Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту.
  3. Педагогічні технології навчання фізичної культури.
  4. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
  5. Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація.
  6. Олімпійський і професійний спорт.

1. При написанні статті потрібно дотримуватися таких правил:

·   назва статті повинна бути лаконічною, зрозумілою, відображати її зміст, не містити абревіатур (до 10 слів);

·  слід уникати стилю наукового звіту чи науково-популярної статті;

·  недоцільно ставити риторичні запитання; перевагу надавати розповідним реченням;

·  усі посилання подаються на початку статті; основний її обсяг уміщує виклад власних думок;

·  стаття повинна мати просту структуру (без поділу на розділи й підрозділи!).

 

2.  Структура статті: індекс УДК (верхній лівий кут); у правому кутку сторінки – ім’я та прізвище автора, e-mail; посередині – назва статті, назва навчального закладу, місто; анотації й ключові слова українською, російською та англійською мовами (обсяг анотації – 240–250 слів).

У тексті анотації використовують нескладні речення, синтаксичні конструкції, притаманні науковій мові. Тут не повинно бути абревіатур, скорочень, загальних фраз і повторень назви статті. Речення бажано починати словами розглянуто, установлено, відображено, проаналізовано, проведено, доведено й т. ін.

Анотація повинна виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації та уможливлювати встановлення її основного змісту.

Анотації мають бути оформлені згідно з міжнародними стандартами й уключати такі підзаголовки:

·   ім’я, прізвище автора, назва статті, організація;

·   актуальність;

·  завдання роботи;

·   метод або методологія проведення роботи (описуються у випадку, якщо вони вирізняються новизною або викликають інтерес із точки зору наукової роботи; в експериментальних працях указують джерела даних та характер їх обробки);

·   результати роботи (наводяться основні теоретичні й експериментальні результати, виявлені взаємозв’язки та закономірності);

·   висновки (можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті);

·  ключові слова: (5–6) (відображають основний зміст статті, галузь науки, тему, наводяться в називному відмінку). (За ключовими словами здійснюємо пошук статей в електронних базах даних).

В анотації англійською мовою подається така інформація: автор (транслітерація); назва статті (переклад); адресні дані автора (назва установи/закладу, адреса організації, місто, країна); анотація (обсягом 240–250 слів) із дотриманням хронології статті та підзаголовків, як і в анотації українською мовою; ключові слова.

Англомовна анотація має бути написана якісною англійською мовою. Використання комп’ютерного перекладу не допускається.

Автори зарубіжних країн подають анотації російською й англійською мовами.

3. Основний текст статті

Редакційна колегія приймає до друку лише ті наукові статті (науковою вважається стаття, яка містить результат теоретичного або експериментального дослідження і призначена для наукового видання), які містять такі елементи:

·  Втуп (постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми й на які спирається автор; виокремлення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, які розкриває означена стаття).

·  Мета дослідження (метою повинно бути розв’язання проблеми або отримання знань щодо неї. Мета дослідження орієнтує на його кінцевий результат, завдання формулюють питання, на які потрібно отримати відповідь для реалізації мети дослідження. Для формулювання мети бажано використовувати слова встановитивиявити, розробити, довести та ін.)

·  Матеріал і методи дослідження (указуються кількість, вік, спортивна кваліфікація досліджуваних, умови, тривалість і послідовність проведення експерименту, коротко обґрунтовується вибір методів, які використано в дослідженні).

·  Результати дослідження. Дискусія. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (результати досліджень з обов’язковою статистичною обробкою даних потрібно подавати у вигляді таблиць, графіків, діаграм. Дані, які відображаються в таблицях, мають бути суттєвими, повними, достовірними. Заголовок таблиці, назва графіка або діаграми відповідають їхньому змісту. Переказувати словами дані таблиць і графіків неприпустимо. Результати дослідження мають бути обов'язково проаналізовані. Варто провестиі паралелі з даними, отриманими іншими вітчизняними й закордонними вченими.

·  Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі (подається коротке формулювання результатів дослідження, осмислення та узагальнення теми. Висновки повинні бути лаконічними, конкретними, обґрунтованими, відповідати меті дослідження та випливати з основного змісту роботи).

·  Джерела та література (не більше 20, на кожну позицію має бути посилання в тексті статті; інтернет-посилання у тексті мають супроводжуються повними коректними адресами URL) повинні містити достатню кількість сучасних (за останні п’ять років) джерел за проблемою дослідження. До списку потрібно включати наукові статті з українських та зарубіжних (до 50 %) фахових наукових журналів, у тому числі опубліковані у виданні «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві». Відомості про них повинні відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Оформлення списку літератури слід подавати у квадратних дужках, відокремлюючи одне джерело від іншого крапкою з комою, наприклад [3; 4; 6; 8; 12; 15].

Список References розміщується після основного списку літератури.

Для оформлення списку літератури англійською мовою бажаним є стиль міжнародного зразка APA (Американської асоціації психологів). (). Транслітерувати інформацію потрібно згідно з постановою КМУ від 27.01.2010 № 55 () (для української мови) або вимог BGN/PCGN (для російської мови).

Детально з правилами оформлення References можна ознайомитися на сайті видання  ().

4.  При підготовці статей просимо Вас дотримуватися таких вимог:

Тема листа та ім’я файла статті: Прізвище автора_Стаття.

Мови публікаціїй – українська, російська, польська (за вибором) та англійська (обов’язково).

Обсяг статті – 8–12 сторінок із таблицями, схемами та малюнками формату А4 в редакторі Word 97-2003, у форматі *.doc. Шрифт –Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5 (у таблицях – 1), орієнтація сторінки – книжкова, без переносів.

Анотації та ключові слова подаються шрифтом Times New Roman, кегль 12.

Розміри полів: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху й знизу – 2 см, вирівнювання – по ширині.

Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-).

Елементи тексту, які потребують виділення, підкреслюються; значення слів тощо беруться в лапки.

Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається в таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині жирним шрифтом, наприклад: Розподіл студентів за рівнем фізичної активності). Текст таблиці подається шрифтом Times New Roman, кегль 12, інтервал 1. Формат таблиць – лише книжковий.

Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Для рисунків, виконаних у програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel (97-2003). Ілюстрації також слід нумерувати; вони повинні мати назви, які вказуються поза згрупованим графічним об’єктом (наприклад: Рис. 1. Динаміка фізичної працездатності). Ілюстративний матеріал обов’язково повинен бути контрастним чорно-білим, спосіб заливки в діаграмах – штриховий). Формули (зі стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Усі графічні об’єкти не повинні бути сканованими.

Вимоги до статей, останні випуски журналу, архів номерів, різна інформація – на сайті видання: http://physicaledu-journal.org.ua та .

Якщо стаття не відповідає вищезазначеним вимогам, наведеним у пунктах 1–4, або її науковий рівень недостатній, то редакційна рада не приймає працю для публікації.

Стосовно інших питань за консультацією просимо звертатися до відповідального секретаря Індики Світлани Ярославівни (сл.тел. 0332-24-21-78; моб. тел. (066)-48-30-600).

Для своєчасної інформації просимо Вас надсилати авторську довідку (див. нижче).

 

АВТОРСЬКА ДОВІДКА

Назва статті ___________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання, посада автора (-ів) (українською та англійською мовами)_____________________________________________

ORCID (цифровий ідентифікатор автора, що відрізняє Вас від будь-якого іншого дослідника, підтримує зв'язок між Вами й Вашою професійною діяльністю. Отримати свій унікальний ідентифікатор ORCID можна, зареєструвавшись , )_________________________________________________________

Місце роботи, навчання, поштова адреса, індекс, службовий телефон (установи чи організації) (українською та англійською мовами)____________________________________

Поштова адреса Нової пошти, № відділення, на яке редколегія надсилає друкований примірник збірника___________________________________________________________

Телефон________________________________________________________________________

E-mail_________________________________________________________________________